түгжих төхөөрөмж бүхий нүүрсний бутлуураар дахин хэвлэв