чулуун кртэй холбоотой эрүүл мэндэд учирч болзошгүй аюулын үнэлгээ